تأثیر شاخص کیفیت حاکمیت شرکتی بر محدود کردن مدیریت سود با استفاده از معاملات غیرمعمول با اشخاص وابسته در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

  • 2021-05-30

در دهه های اخیر به دلیل رسوایی های مالی، حاکمیت شرکتی در حوزه حسابداری مورد توجه ویژه قرار گرفته است. معامله با اشخاص وابسته از ویژگی های معمول فعالیت های جاری است. لذا این پژوهش به منظور بررسی تأثیر شاخص کیفیت حاکمیت شرکتی بر محدود کردن مدیریت سود با استفاده از معاملات غیرعادی با اشخاص وابسته در 70 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 94-1389 انجام شد. نتایج تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که حاکمیت شرکتی بر معاملات غیرمعمول با اشخاص وابسته تأثیر معناداری دارد. این نتیجه اهمیت حاکمیت شرکتی و تلاش برای بهبود آن و کمک به بهبود مدیریت سود را نشان می دهد.

کلید واژه ها

  • حاکمیت شرکتی
  • مدیریت سود
  • معاملات غیر معمول با اشخاص وابسته

منابع

- آمارجیت جی، ناهوم ب، (1391).«تاثیر حاکمیت شرکتی بر کارایی مدیریت سرمایه در گردش شرکت‌های تولیدی آمریکایی»، مدیریت مالی، جلد اول. 39، صص 755-791.

- آمیهود، ی.، و لی، ک. (2015). کاهش محتوای اطلاعاتی آگهی‌های تقسیم سود و اثرات دارایی‌های نهادی. مجله تحلیل مالی و کمی، سال 41، شماره 3. صص 37-42.

- Ariff، A. M. Ibrahim، M. K. و Othman، R. (2007)، "تعیین کننده های حاکمیت سطح شرکت: شواهد مالزی"، حاکمیت شرکتی، جلد. 7 شماره 5، صص 562-573.

- اسدی، ع. (1395)، «حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت های تابعه و هلدینگ در بورس اوراق بهادار تهران»، مجله راهبردی مدیریت مالی الزهرا، ش. 4، شماره 15، صص 129-151.[به فارسی]

- باباجانی، ج تحریری، ع. (1392).«عوامل بنیادی و داده های بازار بر مدیریت سود»، مجله بررسی حسابداری و حسابرسی، ش 20، شماره 1، ص 19-34.[به فارسی]

- بندی، (2012)، "دیدگاه مالی در مقابل دیدگاه حسابداری: مورد تداوم سود در اندونزی"، مجله بین المللی اقتصاد و امور مالی. جلد4، شماره 9. صص 47-58.

- توپ، ری، شیواکومار، L (2015)."کیفیت سود در شرکت‌های خصوصی بریتانیا: به‌موقع بودن شناسایی زیان مقایسه‌ای". مجله حسابداری و اقتصاد، جلد 39، شماره 1، صص 83-128.

- بالتاگی، بادی ح. (1384)، «تحلیل اقتصادسنجی داده های تابلویی»، چاپ سوم، یوهان ویلی و پسران، ص 366.

- سیاه، بی، جانگ، اچ، کیم، دبلیو، (2006)."آیا حاکمیت شرکتی ارزش بازار شرکت ها را پیش بینی می کند؟ شواهد از کره.

- Bauer, R. Guenster, N, Otten, R, (2004). شواهد تجربی در مورد حاکمیت شرکتی در اروپا: تأثیر بر بازده سهام، ارزش شرکت و عملکرد، مجله مدیریت دارایی، شماره 5، صفحات 91-104.

- Brown, D. L. and Caylor, M. L. (2006)، "حاکمیت شرکتی و ارزش گذاری شرکت"، مجله حسابداری و سیاست عمومی، جلد. 25، ص 409-434.

- چان، ام، (1996)، "عوامل احتمالی صحت پیش‌بینی سود بروشور در هنگ کنگ"، The International J. of Accounting، شماره 31، pp381-398.

- چی، ج.(2005)."درک درون زایی بین ارزش شرکت و حقوق سهامداران"، مدیریت مالی، انجمن مدیریت مالی، ص 65-76.

- Chung K. H. Zheng H. (2009)."حاکمیت شرکتی و مالکیت نهادی". مجله تحلیل مالی و کمی;پیش رو؛شماره 13، صص 43-70.

- Chung K. H، Elder J، Kim J. (2009)."حاکمیت شرکتی و نقدینگی". مجله تحلیل مالی و کمی، شماره 10، ص 13-21.

- کلارکسون، پی ام (2000)، "کیفیت حسابرس و دقت پیش بینی سود مدیریت"، تحقیقات حسابداری معاصر، شماره 17، PP. 595-622.

- Drobetz, W. Schillhofer, A. Zimmermann, H. (2004)."حاکمیت شرکتی و بازده سهام مورد انتظار: شواهدی از آلمان". مدیریت مالی اروپا، شماره 10، ص 267-293.

- Durnev، A. Kim، E. H.، (2005)."دزدی کردن یا عدم سرقت: ویژگی های شرکت، محیط قانونی و ارزش گذاری". Jour(l)f Finance, No 60, pp 1461-1493.

- السید، خ. وهبه، ح (1392).«بررسی مجدد رابطه بین ساختار مالکیت و مدیریت موجودی: دیدگاه حاکمیت شرکتی»، مجله بین المللی اقتصاد تولید، شماره 31، صص 18-36.

- اسماعیل زاده مقری، ع. جلیلی، م، زند عباس آبادی، ع. (1389).«تأثیر بر کیفیت سود در حاکمیت شرکتی بورس اوراق بهادار تهران»، مجله حسابداری مدیریت، ش. 3، شماره 7، صص 79-91.[به فارسی]

- قالیباف، ح. رضایی، ف. (1391).«تأثیر هیئت مدیره بر عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران»، پژوهش های مالی، ش 9، ش 23، ص 33-48.[به فارسی]

- قدرتی، ح، فیزی، س (1394)، «تأثیر حاکمیت شرکتی بر سطح مدیریت سود در بازار بورس اوراق بهادار تهران»، دانش حسابداری، سال 14، ش 58، ص 205-232.[به فارسی]

- Gompers، P، Ishii، J، Metrick، A، (2003)."حاکمیت شرکتی و قیمت سهام". فصلنامه اقتصاد، شماره 118، صص 107–155.

- گوردون، ای. ا. و هنری، ای (2005). معاملات اشخاص وابسته و مدیریت سود. برگرفته از http: //papers. ssrn. مقالات com/sol3/. Cfm؟abstract_id=612234&rec=1&srcabs=993532&alg =1& pos = 1.

- جباراج اس، بنجامین ام، مت زی، (1394)، «حاکمیت شرکتی و پرداخت سود سهام: آیا آنها جایگزین هستند یا مکمل؟»، مجله مطالعات تجارت آسیا، سال 9، شماره 2، صص 177 – 194.

- جنسن، ام سی و مکلینگ، دبلیو (1976)."نظریه شرکت: رفتار مدیریتی، هزینه های نمایندگی و ساختار مالکیت"، مجله اقتصاد مالی، ش. 3، ص 35-60.

- حافظ نیا، م ر، (1388)، «مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی»، کتب درسی سازمان های پژوهشی و دانشگاهی.[به فارسی]

- حساس یگانه، یا، باغومیان، ر. (1384).«حاکمیت شرکتی و کیفیت گزارشگری مالی»، مجله CPAها، شماره دی ماه، صص 45-86.[به فارسی]

- حساس یگانه، ی، رئیسی، زهرا حسینی، س م. (1388)."رابطه بین حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران". مجله علوم مدیریت، ش. 4، شماره 13، صص 75-100.[به فارسی]

- حیدرپور، ف، طاهروردی، م.، (1394)، «تأثیر مدیریت سود بر رابطه بین حاکمیت شرکتی و کیفیت سود»، مجله حسابداری و حسابرسی، ش. 4، شماره 15، صص 42-58.[به فارسی]

- کامیابی، ی، بوژ مهرانی، ع. محمدی، ص (1395)، «رابطه بین معاملات اشخاص وابسته و شکاف بین کنترل و مالکیت سهامدار کنترل کننده پایان»، مجله راهبرد، مدیریت مالی، ش. 4، شماره 15، ص45-65.[به فارسی]

- Karamanou، I. و Vafeas، N. (2005)، "ارتباط بین هیئت مدیره شرکت، کمیته حسابرسی، و پیش بینی سود مدیریت: یک تحلیل تجربی"، مجله تحقیقات حسابداری، جلد. 43، صص 453-486.

- خدمتی همپا، ح، محمدزاده، ح. (1388)، "رابطه حاکمیت شرکتی و هموارسازی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"، پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی.[به فارسی]

- کلین A ، (2002) ، "کمیته حسابرسی ، هیئت مدیره مشخصه و مدیریت درآمد" ، مجله حسابداری و اقتصادی ، جلد 33. صص 13-19.

- Kohlbeck ، M. and Mayhew ، B. (2004)."هزینه های آژانس ، پیمانکاری و معاملات طرف مرتبط". برگرفته از http: // papers. SSRNcom/so l3/papers. CFM ABSTRABLE_ID = 592582.

- Kouki ، M. Elkhaldi ، A. Atri ، H. Souid ، S. (2011)."آیا حاکمیت شرکت ها مدیریت درآمد را محدود می کند؟ شواهدی از شرکت های U. S.". مجله اروپایی اقتصاد ، امور مالی و علوم اداری ، شماره 35. صص. 58-71.

- لورا ، س ، گارسیا. E ، Ruiz B ، Manuel ، O. (2012)."کمیته حسابرسی و حسابرسی داخلی و کیفیت درآمد: شواهد تجربی شرکتهای اسپانیایی". مجله مدیریت و مدیریت ، VO16 ، شماره 2 ، ص 305-331.

- Lin ، L ، Wu ، C. M ، Fang ، T. Y. & Wun ، G. C. (2014)."رابطه بین محافظه کاری حسابداری ، سرمایه گذاران نهادی و دستکاری درآمدها". مدل سازی اقتصادی ، شماره 37 ، صص 164-174.

- مشیخ ، SH ، اسماعیلی ، م. (1385)."رابطه بین کیفیت درآمد و برخی جنبه های حاکمیت در شرکت های ذکر شده در بورس اوراق بهادار تهران". ارزیابی حسابداری و حسابرسی ، جلد 13 ، شماره 45 ، صص 24-45.[به فارسی]

- Mousavi Shiri ، S M ، Pishvaie ، F ، Khalat Barry ، H. (1395)."ارزیابی مدیریت درآمد در سطوح مختلف محافظه کاری و سرمایه گذاران نهادی با استفاده از قانون بنفورد" ، بررسی حسابداری و حسابرسی ، جلد 23 ، شماره 2 ، صص 213-234.[به فارسی]

- Najjar ، B. and Taylor P. (2008)."رابطه بین ساختار سرمایه و مالکیت". امور مالی مدیریتی ، جلد. 12 ، صص 919-933.

- نازی ، A ، Momtazyan ، A R ، Salehnia ، M. (1393)."رابطه بین مکانیسم های حاکمیت شرکت و کارآیی مدیریت موجودی" ، مجله مطالعات تجربی حسابداری مالی ، جلد 11 ، شماره 42 ، صص 159-186. [به زبان فارسی]

- Nelson M. Waweru (2014) ، "عوامل تعیین کننده مدیریت شرکت با کیفیت در کشورهای جنوب صحرای آفریقا" ، بارگیری شده توسط دانشگاه نیویورک در 23: 21 18.

- نیکومارام ، H. محمد سالته. ح ، (1389)."الگویی برای توضیح رابطه بین مدیریت شرکت و کیفیت درآمد". مجله حسابداری مدیریت ، جلد 3 ، شماره 4 ، صص 5 9-80.[به فارسی]

- Nurwati A ، Van Naardin ، s.(2010) ، "دقت و پیش بینی درآمد شرکت ها و درآمد" ، بررسی آسیایی حسابداری ، جلد. 18 ، شماره 1 ، صص. 50-67.

- Raheman A ، Nasr ، S. (2007) ، "مدیریت سرمایه در گردش و سودآوری شرکت های پاکستان" ، بررسی بین المللی مقالات تحقیقات تجاری ، جلد 3 ، صص. 279 - 300.

- Rakhshan ، Z. Saleh Nezhad ، S H. Mousavi Shiri ، S M. (1393)."نقش حاکمیت شرکت در معاملات حزب مرتبط" ، حسابداری پایان نامه خانم ، شهر PNU مازندران.[به فارسی]

- Ramasay ، A ، OEI ، R و P. Mather ، (2005) ، "کسب کیفیت و رابطه آن با جنبه های حاکمیت شرکت: چشم انداز سرمایه گذار". انجمن حسابداری و مالی استرالیا و نیوزیلند.

- سادگ. Zarei ، M ، Heidarpour ، F ، Hejazi ، R. (1391)."رابطه بین عملکرد شرکت با تأکید بر معاملات حزب مربوط به Brmtghyrhay و مدیریت شرکت" ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشکده حسابداری و مدیریت ، شعبه مرکزی تهران دانشگاه اسلامی.[به فارسی]

- Senta-Atmaja ، L. Jento ، H and George ، T ، (2008) ، "مدیریت درآمد ، ساختار هیئت مدیره و مالکیت خانواده". گروه حسابداری و امور مالی. دانشگاه موناش. 28 فوریه.

- Sheari ، S ، Hamidi ، E. (1391) ، "شناسایی معاملات مربوط به مشوق های مربوط به مشوق ها" ، تحقیقات تجربی در حسابداری ، جلد 2 ، شماره 6 ، صص 49-64.[به فارسی]

- Sinan S. Abbadi ، Qutaiba F. Hijazi ، Ayat S. Al-Rahahleh ، (2016) ، "مدیریت کیفیت و مدیریت درآمد شرکت ها: شواهدی از اردن" ، مجله تجارت و دارایی حسابداری استرالیا ، جلد 10 ، شماره 2 ، ص 54-75

- Sivaramakrishnian ، K ، Shaokun C ، Yu ، A (2008) ، "در مورد ارتباط بین مدیریت شرکت و کیفیت درآمد" ، http: // ssrn. com.

- Tangjitprom ، N. (2013)."نقش حاکمیت شرکت در کاهش تأثیر منفی مدیریت درآمد". مجله بین المللی اقتصاد و فیناس ، جلد 5 ، شماره 3 ، صص 213-220.

- Waweru ، N ، M (2014) ، "عوامل تعیین کننده مدیریت شرکت با کیفیت در کشورهای جنوب صحرای آفریقا" ، بارگیری شده توسط دانشگاه نیویورک در 23: 21 18.

- Young ، M. N. Peng ، M. W. Ahlstrom ، D. Bruton ، G. D. and Jiang ، Y. (2008) ، "حاکمیت شرکت در اقتصادهای نوظهور: مروری بر دیدگاه اصلی-اصلی" ، مجله مطالعات مدیریت ، جلد. 45 ، شماره 1 ، صص 196-220

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰
قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.